มาทำรู้จักกับ น้ำเต้าปูปลา FIFA55 BNK

มาทำรู้จักกับ น้ำเต้าปูปลา FIFA55 BNK

มาทำรู้จักกับ น้ำเต้าปูปลา FIFA55 BNK
ถ้าพูดถึงเกมน้ำเต้าปูปลานี้ก็ถือว่าเป็นเกรดที่มีมานานแล้วในส่วนของลักษณะการเล่นก็เหมือนกับคาสิโน FIFA55 BNK โดยทั่วไปแล้วก็เหมือนกับเกมไฮโล และสำหรับบางคน อาจจะรู้จักกันในชื่อลูกเต๋าน้ำเต้าปูปลา

และในส่วนของรายละเอียดลูกเต๋าลูกเต๋าจะมี 3 ลูกครับ รูปส่วนหน้าของลูกเต๋านั้นจะมีหน้าลหุคือ กุ้ง ปลา น้ำเต้า เสือ ปูไก่
สำหรับคนที่เล่นมานานแล้วย้อนเวลาไปซัก 10 ปีขึ้นน้ำเต้าปูปลาจะเป็นรูปแบบของกระดาษ โดยในกระดาษจะมีรูปสัตว์ต่างๆของการเล่นเกมน้ำเต้าปูปลานั่นเอง แต่ถ้าพูดถึงในปัจจุบันเกมน้ำเต้าปูปลาก็ยังคงมีให้เห็นกันในรูปแบบของกระดาษบ้างแต่ก็เรียกได้ว่าหาดูได้ยากครับ

เ พ ร า ะ ฉั น ต อ น นี้ ค า สิ โ น อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ จั บ ม า เ ป็ น เ ก ม อ อ น ไ ล น์ ที่ ทำ ใ ห้ เ พิ่ ม ก า ร เ ล่ น ส ะ ด ว ก ส บ า ย

ซึ่งวิธีการเล่นก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าไม่ได้แตกต่างจากการเล่นกระดาษมากนักเพียงแค่เราเล่นผ่านระบบ Android iOS ก็คือสามารถเล่นผ่าน สื่อต่างๆเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ต FIFA55 BNK

วิธีการเล่นน้ำเต้าปูปลาก็อย่างที่บอกครับว่าน้ำเต้าปูปลาเป็นเกมที่ต้องใช้ลูกเต๋า รูปแบบการจ่ายก็จะคล้ายกับไฮโล FIFA55 BNK หรือเรียกได้ว่าเหมือนกันนั่นแหละครับ โดยที่จะใช้รูปปลา กุ้ง เสือ ปูน้ำเต้าและไก่ มาแทนจำนวนแต้มในลูกเต๋า ในส่วนของแต้มปลาคือสีแดงจะมี 1 แต้ม

มาทำรู้จักกับ น้ำเต้าปูปลา FIFA55 BNK

มาทำรู้จักกับ น้ำเต้าปูปลา FIFA55 BNK

กุ้งคือสีเขียวตัวนี้จะเป็น 2 แต้มครับ น้ำเต้าจะแทงสีน้ำเงินตัวนี้จะมี 3 แต้ม เสือสีน้ำเงินเช่นกันแต่จะมี 4 แต้ม ปูคือสีเขียวจะมี 5 แต้มและไก่สีแดงมีจำนวน 6 แต้มครับ

ก็ เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า ไ ม่ ย า ก เ ล ย ใ ช่ ไ ห ม ค รั บ สำ ห รั บ ค น ที่ ไ ม่ เ ค ย เ ล่ น แ ต่ ถ้ า สำ ห รั บ พ รุ่ ง นี้ เ ค ย เ ล่ น แ ล้ ว น้ำ เ ต้ า ปู ป ล า ไ ฮ โ ล นี่ เ ป็ น อ ะ ไ ร ที่ ห ว า น ห รื อ ว่ า ม า ก เ ล ย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > >